تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

بیوپسی بیضه

بیوپسی بیضه

بیوپسی بیضه نیز به صورت سرپایی انجام می‌ شود و معمولاً بیمار حداکثر 2 ساعت بعد از عمل از مرکز درمانی مرخص می گردد. بیوپسی بیضه در اتاق عمل جراحی و تحت شرایط استریل و غالباً با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود، ولی اگر چند بار جراحی شده باشد یا بیمار اصرار کند، در صورتی‌که پزشک متخصص صلاح بداند، گاهی این عمل به همراه بی هوشی انجام می شود. با برش پوست کیسه بیضه و لایه‌های زیرین آن، بیضه دیده می‌شود و با شکاف کوچک روی خود بیضه به اندازه چند دانه کوچک برنج از بافت بیضه برداشته می‌شود. نمونۀ برداشته ‌شده در ظرف مخصوصی حاوی محیط کشت قرار می گیرد و به آزمایشگاه تحویل داده می‌شود. در آزمایشگاه این بافت به کمک سوزن های ظریف مخصوصی از هم جدا‌ می شوند و سپس مورد بررسی میکروسکوپی دقیق قرار می گیرد تا وجود یا عدم وجود اسپرم مشخص شود. در صورت منفی بودن، عمل بیوپسی از نقاط دیگر همان بیضه و نیز بیضه مقابل و یا بیوپسی با کمک میکروسکوپ انجام می شود. تنها با بیوپسی متعدد و دو طرفه یا بیوپسی میکروسکوپی می ‌توان نبودِ اسپرم در داخل بیضه را اعلام کرد. در صورت مشاهده اسپرم گاهی بنا بر شرایط و تقاضای بیمار ممکن است نمونه جهت استفاده در آینده فریز گردد.