تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

انجماد جنین

انجماد جنین روند حفظ جنین در نیتروژن مایع در دمای زیر صفر درجه (196- درجه سانتیگراد) می باشد. پس از آنکه اولین جنین انسان با موفقیت در سال 1984 از فریز برگشت، صدها هزار نوزاد از جنین های فریز شده متولد شده اند . فریز جنین یک بخش بسیار متداول از روند IVF /ICSI است. جنین ها 3 روز پس از لقاح تعدادی انتقال داده می شوند و ما بقی جهت استفاده در آینده فریز می گردند و فریز جنین های با کیفیت مناسب پس از IVF اجازه می دهد تا بیمار بتواند با یک دوره تخمک کشی در چندین سیکل انتقال جنین قرار گیرد. بیش از 95 درصد جنین های فریز شده به خوبی از فریز برمی گردند.