تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

فریز بافت بیضه

 

در این روش، بخشی از بافت بیضه از طریق TESE یا Micro TESE   برداشته و توسط ابزار استریل باز شده و سپس بافت باز شده با استفاده از میکروسکوپ از لحاظ وجود یا عدم وجود اسپرم بررسی می گردد و در صورت داشتن اسپرم مناسب و قابل استفاده بافت به طور کامل باز شده و طی پروسه ای جهت استفاده در آینده فریز می گردد.