دکتر اسدالله دلیر

متخصص بیهوشی

رزومه دکتر اسدالله دلیر

 

فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۶۹

فارغ التحصیل دوره تخصص هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۷۶

سه سال خدمت طرح و خارج از مرکز پزشکی عمومی در سبزوار و روستا از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲

هشت سال خدمت طرح و استفاده از فضای فیزیکی به عنوان متخصص بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

حدود بیست سال فعالیت به عنوان متخصص بیهوشی در بیمارستان های خصوصی و خیریه مشهد از سال ۱۳۷۸ تا کنون

همکاری با تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری نوین از سال ۱۳۸۶ تا کنون