Поиск

مدیریت IPD 

سرکارخانم رحیمی

واحد مدیریت مرکز

واحد مدیریت مرکز درمان ناباروری نوین واقع در طبقه همکف می باشد که مسئول این واحد سرکار خانم شهلا رحیمی می باشند که همه روزه پاسخگوی بیماران و مراجعه کنندگان عزیز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای عملکرد پرسنل می باشند.