مدیریت مرکز

سرکار خانم رحیمی

مدیر داخلی

سرکار خانم نوروزی

واحد مدیریت مرکز درمان ناباروری نوین واقع در طبقه همکف می باشد که مسئول این واحد سرکار خانم شهلا رحیمی می باشند که همه روزه پاسخگوی بیماران و مراجعه کنندگان عزیز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای عملکرد پرسنل می باشند. 

مسئول واحد مدیریت IPD مرکز درمان ناباروری نوین سرکار خانم شهلا رحیمی می باشند که از وظایف ایشان پاسخگویی و رفع مشکلات بیماران بین الملل می باشد.

مدیر داخلی مرکز نوین سرکار خانم الهام نوروزی می باشند که مسئول هماهنگی و پیگیری بین بخشی و رسیدگی به امور داخلی مرکز می باشد.