از سرگیری انجام اعمال تعیین جنسیت و اهدا در مرکز نوین