قرارداد با بیمه ها

🌸مراجعین گرامی توجه فرمایید🌸

پیروی پیگیری های انجام شده و به جهت تسهیل ارائه خدمات به شما عزیزان، این مرکز از امسال با کلیه بیمه ها قرارداد همکاری دارد.
لذا مراجعین از این پس می توانند از خدمات بیمه خود برای پوشش هزینه های درمان استفاده نمایند.