واحد اداری

واحد اداری مرکز درمان ناباروری نوین واقع در سه طبقه منفی یک، همکف و اول می باشد که شامل پذیرش، ترخیص، اطلاعات، واحد حسابداری و واحد بایگانی می باشد.